Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na obchodní aktivity firmy Nisa Air s.r.o., IČ: 62242661, sídlem Bezděčín 136, Mladá Boleslav 293 01, uskutečněné přes tento internetový obchod, realizované v České republice. Společnost Nisa Air je nadále nazývána prodávajícím a obchodní partner kupujícím.

1. Závazek prodávajícího
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu výrobky specifikované v tomto internetovém obchodu. Dodávky jsou prováděny na základě objednávky kupujícího.
Potvrzení objednávky je zasíláno automaticky e-mailem po zjištění dostupnosti zboží.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím nastává okamžikem, kdy kupující v internetovém obchodu potvrdí a odešle objednávku prodávajícímu.

2. Cena plnění
Ceny dodávaných výrobků jsou uvedeny včetně DPH. Náklady na přepravu a pojištění přepravy nejsou uvedeny v ceníkové ceně a prodávající je účtuje zvlášť ve výši skutečných nákladů nebo ve výši předem písemně dohodnuté s kupujícím.

3. Platební podmínky
Zboží lze platit hotově na místě, bankovním převodem, platební kartou či zasíláme na dobírku.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

4. Dodací podmínky
Prodávající zajistí dodávku v termínu specifikovaném v potvrzení objednávky. Termínem plnění se rozumí termín předání zboží prvnímu veřejnému přepravci.
Kupující je povinen včas upozornit prodávajícího na skutečnosti, které by mohly vést k problémům v řádném plnění prodávajícího.
Pokud kupující neodebere zboží dle potvrzení objednávky, zavazuje se uhradit prodávajícímu skutečné náklady vynaložené prodávajícím na stornování smluvního vztahu.
Nebezpečí škody na zboží do předání zboží odběrateli nese prodávající. Převzetím zboží toto nebezpečí přechází na kupujícího. Za doklad nutný k převzetí zboží se považuje dodací list s povinnými náležitostmi resp. přepravní list s náležitostmi podle příslušného přepravního řádu, bude - li plněno prostřednictvím veřejného přepravce.

5. Přechod vlastnictví
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny ve výši stanovené v potvrzení objednávky, včetně DPH.

6. Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo jednostranně odstoupit od smluvního vztahu v případě, že prodlení v plnění prodávajícího je delší než 21 dní. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou (fax je akceptován). V tomto případě je prodávající povinen vrátit kupujícímu veškeré finanční prostředky, které kupující v souvislosti s jednostranně rušeným smluvním vztahem zaplatil prodávajícímu.
Prodávající má právo odstoupit jednostranně od smluvního vztahu v případě, že kupující neplní podmínky dohodnuté v potvrzení objednávky. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou (fax je akceptován).

7. Odpovědnost za vady, reklamace
Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží má funkční vlastnosti a spolehlivost, které jsou obvyklé pro tuto komoditu a oblast použití. Dodávané zboží odpovídá příslušným ČSN a splňuje požadavky specifikované zákonem č.22/97, ve znění pozdějších předpisů.
Záruční lhůta je standardně 24 měsíců od dodání, pokud není uvedeno jinak. Rozdílná záruka se uplatňuje především na výprodej zboží.
Záruka je platná, jestliže způsob použití a instalace zboží budou odpovídat návodům, instalačním výkresům, doporučeným zapojením a dalším doporučením prodávajícího. Prodávající nepřejímá odpovědnost za zboží zničené z důvodu chybné instalace, chybné manipulace, nesprávného skladování nebo nesprávným použitím výrobku. Odpovědnost prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodaného výrobku. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vadami jím dodaného výrobku a za nepřímé či následné škody vyplývající z použití výrobku.
Pro odpovědnost za vady zboží platí ustanovení § 422 a násl. Obchodního zákoníku.
Zjevné vady v úplnosti dodávky (množství, sortiment) musí kupující oznámit prodávajícímu nejpozději do tří pracovních dnů po dodání, a to písemnou formou (fax je akceptován). Okamžitě, v případě odběru zboží ze skladu prodávajícího.
Výrobky, reklamované na skryté vady v záruční lhůtě, musí být zaslány zpět k prodávajícímu. Současně s reklamovaným zbožím musí být zaslán vyplněný “Reklamační protokol”, případně další údaje dle požadavku prodávajícího (dodací list, schéma zapojení, klimatické podmínky atd.).

8. Zvláštní ujednání
Prodávající i kupující jsou povinni na požádání doložit druhé straně následující informace o své firmě: výpis z obchodního rejstříku a doklad o přidělení daňového identifikačního čísla. Prodávající i kupující budou tyto informace považovat za důvěrné a podle toho s nimi budou také nakládat.
Pokud není v tomto dokumentu nebo v potvrzení objednávky nebo v kupní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vztah prodávajícího a kupujícího příslušnými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem v platném znění.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost NISA AIR, s.r.o., IČ: 62242661, se sídlem Bezděčín 136, 293 01 Mladá Boleslav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 131758 (dále jen „správce”) si tímto z pozice správce osobních údajů dovoluje informovat zákazníka, je-li fyzickou osobou, jako subjekt údajů, o tom, že jeho osobní údaje budou správcem zpracovávány následovně:

1. Z důvodu plnění právních povinností správce budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, rozsah a předmět plnění, případně další povinné údaje dle příslušných právních předpisů

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem plnění povinností, které správci vyplývají z příslušných právních předpisů (např. v oblasti vedení účetnictví). Osobní údaje mohou být správcem předávány třetím stranám, zejména státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů správci povinnost osobní údaje předat. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují na správce.

 

2. Z důvodu plnění smlouvy, jejíž sml. stranou je zákazník, budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vyřízení objednávky zákazníka a za účelem uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících správci ze smlouvy. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům správce, a to především přepravním společnostem z důvodu doručení zboží. Správce zpracovává po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z důvodu uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti za vady. Tyto osobní údaje budou zpracovávány rovněž z důvodu provedení potřebných opatření před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely jednání o uzavření smlouvy. Osobní údaje pro tyto účely budou zpracovávány do doby, než dojde k ukončení jednání o uzavření smlouvy.

 

3. Z důvodu oprávněných zájmů správce budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vymáhání případných nároků správce a možného oslovení zákazníka, s nímž byla uzavřena smlouva, prostřednictvím nabídky na dodávku zboží či služeb správce. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pro tyto účely po dobu nezbytně nutnou k uplatnění oprávněných zájmů správce.

Správce informuje zákazníka o tom, že je-li zákazníkem právnická osoba, bude správce zpracovávat osobní údaje fyzické osoby jednající v konkrétních případech jménem této právnické osoby, a to z důvodů výše uvedených a v rozsahu jméno a příjmení, pracovní pozice, případně e-mailová adresa a telefonní číslo. Správce si dovoluje informovat zákazníka, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.). Správce sdělí zákazníkovi na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.

Zpracování získaných osobních údajů všech zákazníků správce probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“).

Zákazník je oprávněn požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má zákazník právo na přenositelnost osobních údajů. Zákazník může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Zákazník může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

 

4. Podmínky ochrany osobních údajů při nákupu v e-shopu:

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu stanovenou zákonem od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou zákazníkovi zodpovězeny telefonicky na tel. č. 724 152 998 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese info@nisaair.cz

Tímto byl zákazník seznámen se svými právy, která mu vyplývají ze zákona a nařízení a byl informován o tom, jaké osobní údaje, pro jaké účely a po jakou dobu budou správcem zpracovávány.

 

Dopravní a platební podmínky

Dodání zboží: 

Zboží zasíláme vybraným způsobem na základě objednávky klientem. V den expedice zboží bude klient informován. 

Osobní odběr je možný v sídle společnosti NISA AIR na adrese Bezděčín 136, Mladá Boleslav, a to v pracovní dny mezi 7:00 a 14:00. Po telefonické dohodě lze domluvit jiný čas. 

Na provozovně je možnost platit kartou.  

 

Platební podmínky:

Dobírkou cena 45Kč bez DPH.

- platba v hotovosti – při osobním odběru

 - převod na účet

- dobírka – při převzetí zboží od doručovatele

- ePlatba - ePlatba, Vás přesměruje na internetové bankovnictví vaší banky. Prostřednictvím  internet bankingu odešlete Platbu. Zboží bude expedováno ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s - https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

- platba kartou online, zajištujě platební brána ComGate (pro případné reklamace nebo dotazy k platbám: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267)

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Konkrétní způsob dodání, převzetí a platby lze volit při zadávání objednávky.

Zpět do obchodu