Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na obchodní aktivity firmy Nisa Air s.r.o., IČ: 62242661, sídlem Bezděčín 136, Mladá Boleslav 293 01, uskutečněné přes tento internetový obchod, realizované v České republice. Společnost Nisa Air je nadále nazývána prodávajícím a obchodní partner kupujícím.

1. Závazek prodávajícího
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu výrobky specifikované v tomto internetovém obchodu. Dodávky jsou prováděny na základě objednávky kupujícího.
Potvrzení objednávky je zasíláno automaticky e-mailem po zjištění dostupnosti zboží.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím nastává okamžikem, kdy kupující v internetovém obchodu potvrdí a odešle objednávku prodávajícímu.

2. Cena plnění
Ceny dodávaných výrobků jsou uvedeny včetně DPH. Náklady na přepravu a pojištění přepravy nejsou uvedeny v ceníkové ceně a prodávající je účtuje zvlášť ve výši skutečných nákladů nebo ve výši předem písemně dohodnuté s kupujícím.

3. Platební podmínky
Zboží lze platit hotově na místě, bankovním převodem, platební kartou či zasíláme na dobírku.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

4. Dodací podmínky
Prodávající zajistí dodávku v termínu specifikovaném v potvrzení objednávky. Termínem plnění se rozumí termín předání zboží prvnímu veřejnému přepravci.
Kupující je povinen včas upozornit prodávajícího na skutečnosti, které by mohly vést k problémům v řádném plnění prodávajícího.
Pokud kupující neodebere zboží dle potvrzení objednávky, zavazuje se uhradit prodávajícímu skutečné náklady vynaložené prodávajícím na stornování smluvního vztahu.
Nebezpečí škody na zboží do předání zboží odběrateli nese prodávající. Převzetím zboží toto nebezpečí přechází na kupujícího. Za doklad nutný k převzetí zboží se považuje dodací list s povinnými náležitostmi resp. přepravní list s náležitostmi podle příslušného přepravního řádu, bude - li plněno prostřednictvím veřejného přepravce.

5. Přechod vlastnictví
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny ve výši stanovené v potvrzení objednávky, včetně DPH.

6. Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo jednostranně odstoupit od smluvního vztahu v případě, že prodlení v plnění prodávajícího je delší než 21 dní. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou (fax je akceptován). V tomto případě je prodávající povinen vrátit kupujícímu veškeré finanční prostředky, které kupující v souvislosti s jednostranně rušeným smluvním vztahem zaplatil prodávajícímu.
Prodávající má právo odstoupit jednostranně od smluvního vztahu v případě, že kupující neplní podmínky dohodnuté v potvrzení objednávky. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou (fax je akceptován).

7. Odpovědnost za vady, reklamace
Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží má funkční vlastnosti a spolehlivost, které jsou obvyklé pro tuto komoditu a oblast použití. Dodávané zboží odpovídá příslušným ČSN a splňuje požadavky specifikované zákonem č.22/97, ve znění pozdějších předpisů.
Záruční lhůta je standardně 24 měsíců od dodání, pokud není uvedeno jinak. Rozdílná záruka se uplatňuje především na výprodej zboží.
Záruka je platná, jestliže způsob použití a instalace zboží budou odpovídat návodům, instalačním výkresům, doporučeným zapojením a dalším doporučením prodávajícího. Prodávající nepřejímá odpovědnost za zboží zničené z důvodu chybné instalace, chybné manipulace, nesprávného skladování nebo nesprávným použitím výrobku. Odpovědnost prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodaného výrobku. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vadami jím dodaného výrobku a za nepřímé či následné škody vyplývající z použití výrobku.
Pro odpovědnost za vady zboží platí ustanovení § 422 a násl. Obchodního zákoníku.
Zjevné vady v úplnosti dodávky (množství, sortiment) musí kupující oznámit prodávajícímu nejpozději do tří pracovních dnů po dodání, a to písemnou formou (fax je akceptován). Okamžitě, v případě odběru zboží ze skladu prodávajícího.
Výrobky, reklamované na skryté vady v záruční lhůtě, musí být zaslány zpět k prodávajícímu. Současně s reklamovaným zbožím musí být zaslán vyplněný “Reklamační protokol”, případně další údaje dle požadavku prodávajícího (dodací list, schéma zapojení, klimatické podmínky atd.).

8. Zvláštní ujednání
Prodávající i kupující jsou povinni na požádání doložit druhé straně následující informace o své firmě: výpis z obchodního rejstříku a doklad o přidělení daňového identifikačního čísla. Prodávající i kupující budou tyto informace považovat za důvěrné a podle toho s nimi budou také nakládat.
Pokud není v tomto dokumentu nebo v potvrzení objednávky nebo v kupní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vztah prodávajícího a kupujícího příslušnými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem v platném znění.

Zpět do obchodu